ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร

         เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ จึงขอให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร แจ้งจำนวนเนื้อที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 46 คน