ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร (ITA สำนักงาน ป.ป.ช.)
  รายละเอียด :
ขอความร่วมมือผู้ที่เคยรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ในปี พ.ศ.2563 ตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร
 
ซึ่งดำเนินตามมาตรการของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่ให้ดำเนินการ “ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563”  ซึ่งสามารถตอบแบบสอบถาม ได้ 2 วิธี คือ
 
1. ใช้ QR Code โดยใช้สมาร์ทโฟน
วิธีการตอบแบบสอบถาม
1. สแกนคิวอาร์โค้ด
2. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อเข้าสู่ระบบ
3. กดเลือก แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2563
4. ทำการตอบแบบสอบถาม เมื่อเสร็จแล้วในแต่ละหน้าให้กด บันทึกฉบับร่างและกดตกลง จากนั้นกดหน้าถัดไป ทำต่อไปจนเสร็จ และหน้าสุดท้ายให้กดส่งผลการสำรวจ เสร็จสิ้นการตอบแบบสอบถาม
 
2. ใช้ URL โดยใช้คอมพิวเตอร์
วิธีการตอบแบบสอบถาม
1. เข้าไปที่ URL ( https://itas.nacc.go.th/go/eit/d3h6ge )
2. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อเข้าสู่ระบบ
3. กดเลือก แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2563
4. ทำการตอบแบบสอบถาม เมื่อเสร็จแล้วในแต่ละหน้าให้กด บันทึกฉบับร่างและกดตกลง จากนั้นกดหน้าถัดไป ทำต่อไปจนเสร็จ และหน้าสุดท้ายให้กดส่งผลการสำรวจ เสร็จสิ้นการตอบแบบสอบถาม
 
**สามารถทำแบบสอบถามได้ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 **
 

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 40 คน