ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ "โครงการสำมะโนและสำรวจ" ของสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  รายละเอียด :
📌📌ประชาสัมพันธ์ "โครงการสำมะโนและสำรวจ" ของสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564📌📌
📌โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา เข้าไปสัมภาษณ์ตามครัวเรือน/สถานประกอบการ เก็บข้อมูลตามแผนงานในแต่ละเดือน
📌📌ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนความเห็นต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน กำหนดนโยบาย ติดตามและประเมินผล และพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของประเทศ
***จึงขอความร่วมมือจากทุก ๆ ท่านในพื้นที่ตำบลบ้านแหร ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดยะลาด้วยค่ะ ***

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 5 คน