ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ "โครงการสำมะโนและสำรวจ" ของสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
16 ต.ค. 2563
2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563"
10
17 ก.ย. 2563
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
59
10 ส.ค. 2563
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เป็นอาสาบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
37
08 ส.ค. 2563
5 ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เ พื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาะวพึ่งพิงและเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
81
06 ส.ค. 2563
6 ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
01 ก.ค. 2563
7 ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อควบคุมป้องกันและตรวจหาเชื้อไข้มาลาเรีย ดาวน์โหลดเอกสาร
41
09 มิ.ย. 2563
8 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโครนา ๒๐๑๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
09 มิ.ย. 2563
9 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร (ITA สำนักงาน ป.ป.ช.)
35
02 มิ.ย. 2563
10 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนร้านค้าออนไลน์
22
13 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18