ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
658
01 พ.ย. 2554
162 ประกาศรับลงทะเบียนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
603
01 พ.ย. 2554
163 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
601
01 พ.ย. 2554
164 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่รับลงทะเบียนผู้พิการปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
399
01 พ.ย. 2554
165 แบบรายงานข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
490
31 ต.ค. 2554
166 สรุปผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
345
03 ต.ค. 2554
167 ใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
300
03 ต.ค. 2554
168 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหร เรื่อง ใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
03 ต.ค. 2554
169 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
191
03 ต.ค. 2554
170 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
296
29 เม.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19