ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
10
22 ม.ค. 2562
32 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการงานกู้ชีพ กู้ภัย อบต.บ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
57
18 ต.ค. 2561
33 แผงผังการปฏิบัติงานโครงการกู้ชีพกูภัย(ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน) อบต.บ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
51
15 ต.ค. 2561
34 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
26 ส.ค. 2561
35 รายงานการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
14
22 ส.ค. 2561
36 การมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหรเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ เรื่อง การขอรับข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
11
01 เม.ย. 2561
37 ประชาสัมพันธ์รับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
06 มี.ค. 2561
38 ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ดาวน์โหลดเอกสาร
73
10 ม.ค. 2561
39 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
19 ธ.ค. 2560
40 ประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิรับเงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
79
24 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19