ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน ก.พ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
11 ก.พ. 2558
72 ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมหมู่บ้านปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
29 ม.ค. 2558
73 ตารางให้บริการจัดเก็บภาษีนอกเวลาราชการ (วันเสาร์) ดาวน์โหลดเอกสาร
135
18 ม.ค. 2558
74 ประกาศการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน ม.ค. 58 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
14 ม.ค. 2558
75 แผนผังการให้บริการโครงการกู้ชีพกู้ภัย อบต.บ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
85
07 ม.ค. 2558
76 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
159
05 ม.ค. 2558
77 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
128
05 ม.ค. 2558
78 ประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
25 ธ.ค. 2557
79 ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
19 ธ.ค. 2557
80 การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เดือน ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
04 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19