ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
384
19 ต.ค. 2555
102 สรุปผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
409
02 ต.ค. 2555
103 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
376
02 ต.ค. 2555
104 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
385
13 ก.ย. 2555
105 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
389
06 ส.ค. 2555
106 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
389
31 พ.ค. 2555
107 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
616
07 ก.พ. 2555
108 ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหร ได้ดาเนินการจัดซื้อระบบกระจายเสียงทางไกล (ชนิดไร้สาย)พร้อมอุปกรณ์แม่ข่าย จานวน ๑ ชุด 1 จุด และติดตั้งเครื่องรับสัญญาณเสียงไร้สายพร้อมอุปกรณ์ชุดลูกข่าย จานวน ๙ ชุด จานว ดาวน์โหลดเอกสาร
614
15 พ.ย. 2554
109 ประชาสัมพันธ์กาหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
575
11 พ.ย. 2554
110 ประชาสัมพันธ์กาหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
503
31 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14