ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประชาสัมพันธ์กาหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
534
28 ต.ค. 2554
112 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหร เรื่อง ใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
328
03 ต.ค. 2554
113 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหรเรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างที่อาบน้ำ – ห้องสุขา หมู่ที่ 11 มัสยิดบ้านบ่อหินนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
616
13 ก.ย. 2554
114 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหรเรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา ดาวน์โหลดเอกสาร
509
13 ก.ย. 2554
115 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหรเรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
487
13 ก.ย. 2554
116 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหรเรื่อง สอบราคาจัดจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะในตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
632
12 ก.ย. 2554
117 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหรเรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนดินเดิม หมู่ที่ ๙ บ้านบัวทองใต้สายลูโป๊ะตือโล๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
532
12 ก.ย. 2554
118 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหรเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านแหร - ซาไก ดาวน์โหลดเอกสาร
380
08 ก.ย. 2554
119 ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
467
11 ส.ค. 2554
120 ประชาสัมพันธ์กาหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
540
01 ส.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14