ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านซาไก – บ้านลำพะยา หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
18 ก.พ. 2563
2 การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแหร – บ้านซาไก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
13
18 ก.พ. 2563
3 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
09 ม.ค. 2563
4 การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างผนังกั้นดิน หมู่ที่ 10 บ้านควนดินดำ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
23 ธ.ค. 2562
5 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
76
16 ส.ค. 2562
6 การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ PARA AC สายหลักเขต หมู่ที่ 3 บ้านซาไก ดาวน์โหลดเอกสาร
71
18 มิ.ย. 2562
7 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
01 ก.พ. 2562
8 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
14 พ.ย. 2561
9 การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านเจาะปรัง – รร.สุทธิศาสน์ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
13 ก.ย. 2561
10 การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายบาตูฮาปา หมู่ที่ 6 บ้านบาตูปูเต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
29 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5