ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสรา้งหอประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหร หมู่ที่ 8 บา้นเจ๊าะซีโป๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
08 มิ.ย. 2564
2 การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการโครงการบุกเบิกถนนดินเดิม สายกือติงตา หมู่ที่ 1 บ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
37
22 เม.ย. 2564
3 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนดินเดิมภาย ตำบล หมู่ที่ 1 - 11 ตำบลบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
50
05 มี.ค. 2564
4 การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. สายเจ๊าะซีโป๊ะ-เจ๊าะดีแย หมู่ที่ 8 บ้านเจ๊าะซีโป๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
26 ส.ค. 2563
5 การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.สายหลังโรงเรียนสุทธิศาสน์ หมู่ที่ 4 บ้านบูโล๊ะสะนีแย ดาวน์โหลดเอกสาร
86
26 ส.ค. 2563
6 การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
78
26 ส.ค. 2563
7 การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านซาไก – บ้านลำพะยา หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
18 ก.พ. 2563
8 การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแหร – บ้านซาไก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
85
18 ก.พ. 2563
9 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
99
09 ม.ค. 2563
10 การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างผนังกั้นดิน หมู่ที่ 10 บ้านควนดินดำ ดาวน์โหลดเอกสาร
138
23 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6