ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
09 ม.ค. 2563
2 การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างผนังกั้นดิน หมู่ที่ 10 บ้านควนดินดำ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
23 ธ.ค. 2562
3 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
51
16 ส.ค. 2562
4 การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ PARA AC สายหลักเขต หมู่ที่ 3 บ้านซาไก ดาวน์โหลดเอกสาร
45
18 มิ.ย. 2562
5 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
01 ก.พ. 2562
6 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
14 พ.ย. 2561
7 การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านเจาะปรัง – รร.สุทธิศาสน์ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
13 ก.ย. 2561
8 การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายบาตูฮาปา หมู่ที่ 6 บ้านบาตูปูเต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
29 มิ.ย. 2561
9 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมถนนผิวจราจรลาดยางแบบ PARA Asphaltic Concrete สายเจาะปรัง- ดาวน์โหลดเอกสาร
21
30 พ.ค. 2561
10 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนดินเดิม สายบาตูปูเต๊ะ - ซาไก หมู่ที่ 6 บ้านบาตูปูเต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
02 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5